Arboveiligheid

Arboveiligheid is de term voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De Arbowet beschermt werknemers door werkgevers wettelijk en maatschappelijk te verplichten voor de werknemers te zorgen. Een werkgever moet zorgen dat de werknemers tot aan hun pensioen veilig en gezond kunnen blijven werken. Werknemers mogen door hun werk niet geestelijk of lichamelijk ziek worden. Maar hoe kunt u als werkgever nu samen met uw werknemers zorgen dat dit haalbaar is?

Wat doet een adviesbureau Arboveiligheid?

De Arbowet, ook wel Arbeidsomstandigheden wet genoemd, brengt veel verplichtingen met zich mee. U bent als werkgever verplicht tot het voeren van een arbobeleid. U moet zich houden aan de regels vanuit de Arbowet. De arbeidsomstandigheden moeten goed zijn. En zo heeft u nog genoeg zaken waar u als werkgever voor moet zorgen. Maar u wilt naast alle regelgeving ook ondernemen, want daarom bent u ondernemer geworden!

Een adviesbureau Arbo-veiligheid kan u adviseren en ondersteunen in alle regelgeving, terwijl u met een gerust hart kunt ondernemen. Wij stellen voor u het arbobeleid op, maken de RI&E, onderhouden uw kwaliteitsnormen en ontzorgen u (bijna) volledig. Wij doen alles samen met u als werkgever, want het zijn uw werknemers.

Wij zorgen voor ontwikkeling op het gebied van veiligheidsbewustzijn en het voorkomen van calamiteiten, ongevallen en dus ook ziekteverzuim. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren, staan alle documenten zoals ontruimingsplannen en plattegronden, blusmiddelen, verbanddozen en is uw BHV-organisatie op sterkte en getraind om direct op de juiste te kunnen handelen.

Neem contact op met onze adviseur

Onafhankelijk advies nodig van onze adviseur Arboveiligheid? Door contact met ons op te nemen kunnen wij u helpen met uw vragen en informeren over onze diensten.

Welke diensten kunnen wij leveren?

Om uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen is een arbobeleid nodig waarin voornamelijk de praktische uitvoering van alle regels staan. Wij kunnen advies en ondersteuning geven met opstellen van een arbobeleid die voldoet aan alle eisen.

De onderdelen die zeker in een arbobeleid onder andere zijn: Risico-Inventarisatie en -evaluatie, preventiemedewerkers en BHV-ers, ziekteverzuimbeleid en voorlichting en instructies.

Een RI&E is een wettelijk verplicht middel waarin alle risico’s van de werkomgeving in kaart gebracht worden. Deze worden aan de hand van een inventarisatielijst beoordeeld en wordt er een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.

In deze RI&E en PvA staat er een stappenplan die doorlopen moet worden bij de verschillende risico’s. Dit is wel een momentopname en zal op termijn getoetst moeten worden om wijzigingen in uw organisatie te herzien.

Wanneer u dit laat opstellen door onze ervaren specialisten, bent u verzekerd dat de Risico-Inventarisatie en Evaluatie aan alle normen en eisen voldoet.

Een managementsysteem is een hulpmiddel om er voor te zorgen dat u systematisch uw doelstellingen bereikt en deze beheersbaar maakt. Een managementsysteem is voorzien van beleidslijnen, processen en procedures. De doelstellingen die u wenst te bereiken bepalen welk systeem u moet gebruiken.

In het ontruimingsplan staat beschreven wat de werkwijze en procedures zijn in het geval van calamiteiten. Het is nodig om bij een ontruiming de werknemers en andere aanwezigen in veiligheid te brengen en het gebouw te verlaten.

Een ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden is verplicht bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is. Dit staat beschreven in de Arbowet en Bouwbesluit 2012 waarin staat dat elk gebouw voorzieningen hoort te hebben tijdens calamiteiten.

Meer informatie kunt u vinden in de artikelen: Ontruimingsplan en Ontruimingsplattegrond.

Voldoet uw organisatie aan het geldende arbobeleid?

Alle bedrijven zijn verplicht om op een passende wijze te voldoen aan Arbo-veiligheid. Hiervoor is de Arbowet als leidraad aanwezig om aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. Om te bepalen of uw bedrijf voldoet aan de Arbowet is er als werkgever de verplichting om met een RI&E uw arbeidsomstandigheden aan het licht te brengen.

Naast het opstellen van een RI&E is er ook de mogelijk om op een gestructureerde manier uw Arbomanagement op te stellen met de normen VCA checklist, ISO 45001 en de Safety Culture Ladder.

Arbomanagementsystemen helpen u om planmatig uw Arbo-veiligheid en Arbodoelstellingen te verwezenlijken. Ieder bedrijf of organisatie kan zichzelf nog verder verbeteren. Vaak wordt dit gedaan met de Plan-Do-Check-Act methode. Deze wordt veelal toegepast in het managementsysteem ISO 9001.

Om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de normen van de Arbowet kunt u het beste kiezen voor een adviseur van een adviesbureau die gespecialiseerd is op het gebied van Arbo-veiligheid.

Werken aan een veilige en gezonde werkvloer?

Om op een veilige en gezonde manier te kunnen werken is het nodig dat iedereen binnen het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt. Allereerst begint dit bij de directie, het management en de preventiemedewerker om het arbobeleid uit te zetten. In dit traject kunt u al gebruik maken van een externe adviseur om u handvaten te geven om een juiste start neer te zetten.

Het is verstandig om het arbobeleid uit te zetten met behulp van de werknemers. Betrokkenheid van alle werknemers is van belang om de doelstellingen in het arbobeleid te behalen. Verbetering van (Arbo)veiligheid en gezondheid met een bijdrage van werknemers versterkt de betrokkenheid en uiteindelijk de motivatie om te willen verbeteren.

Om uw arbobeleid op te stellen moet u altijd werken volgens onderstaande wijze:

 • Bronmaatregelen
  • Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: Schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
 • Collectieve maatregelen
  • Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om de risico’s de verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van een afscherming of een afzuiginstallatie.
 • Individuele maatregelen
  • Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.

Welk ranking methode gebruiken voor de risico’s voor uw arbobeleid?

In elk arbobeleid wordt gekeken naar de risico’s. Deze worden opgesomd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (ook wel RI&E genaamd). Een veel gebruikte Ranking methode voor het wegen van Arbo-veiligheid is het model van Kinney & Wiruth. Deze ranking methode is bedoeld voor het wegen van concrete risico’s op de werkvloer.

Bij het bepalen van de grootte van het risico wordt gewerkt met de variabelen kans (K) en effect (E), waarbij het risico het product is van kans maal effect. In formulevorm: Risico = Kans x Effect (R = K x E).

Omdat bij het berekenen van de grootte van het risico (ranken) uitgegaan wordt van het effect en daarna naar de kans, wordt in dit boek de formule in een andere volgorde gezet: Risico = Effect x Kans (R = E x K).

De kans kan vervolgens worden opgesplitst in waarschijnlijkheid (W) en blootstellingsfactor (B). Dus K = W x B. Daarmee wordt de formule R = E x W x B.

Bewust is voor deze volgorde in parameters gekozen omdat bij de weging in die volgorde ook naar deze parameters wordt gekeken. Eerst wordt het meest waarschijnlijke scenario met een bepaald effect als mogelijkheid bepaald; dan wordt naar de waarschijnlijkheid van het optreden van dat scenario met dat gekozen effect gekeken; tenslotte wordt de blootstellingsfactor verdisconteerd.

 • Het effect (E) kan bestaan uit materiële schade, lichamelijk letsel, maar ook uit milieuschade, financiële schade of imagoschade. Bij Arbo risico’s gaat het alleen om de effecten op de gezondheid van medewerkers.
 • De factor W geeft de waarschijnlijkheid aan van het optreden van een bepaald risicoscenario. Bij het risicoscenario ontstaat, uitgaande van een gevaarlijke situatie, een ongewenste begingebeurtenis die zich verder ontwikkelt tot een bepaald letsel of schade. W is dus de waarschijnlijkheid van het optreden van dat specifieke werkplekscenario met het beschreven effect.
 • De blootstellingsfactor (B) geeft aan hoe vaak en hoe lang een medewerker aan een gevaarlijke situatie wordt blootgesteld. In de blootstellingsfactor kan ook het aantal blootgestelde medewerkers worden verdisconteerd. Als blootstelling kan dus het product genomen worden van blootstellingsfrequentie blootstellingsduur en het aantal blootgestelde medewerkers.

Welke beleidszaken opnemen in uw arbobeleid?

Beleidszaken kunnen worden gezien als de organisatorische zaken die binnen het bedrijf goed geregeld moeten zijn om te voorkomen dat op de werkplekken concrete risico’s ontstaan. In die zin kunnen beleidszaken min of meer beschouwd worden als basisrisicofactoren.

Beleid en organisatie scheppen de randvoorwaarden voor de (Arbo)veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Voorbeelden van te verwerken Arbo-beleidszaken zijn:

 • Arbobeleid.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (en middelen).
 • Kwaliteitssysteem en de plaats hierin van de RI&E.
 • Risicomanagement en de plaats hierin van de RI&E.
 • Arbo bij inkoop.
 • Structureel onderhoud.
 • Aantrekken en inwerken nieuwe medewerkers.
 • Voorlichting en onderricht.
 • Toezicht.
 • Procedures.
 • Ziekteverzuim (inclusief en exclusief langdurig verzuim), trendanalyse, beleids- en arbeid gerelateerd verzuim.
 • Beroepsziekten.
 • Ongevallen: meldingsprocedure, aantal meldingen, databank, analyses, trends, basisrisicofactoren naar aanleiding van trendanalyse.
 • Preventieve taken: beschrijving van reeds uitgezette preventieve taken.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00